Onze voorwaarden

Artikel 1: Definities A.. Leverancier GebouwenManagement Gezondheidszorg B. Abonnementhouder Afnemer van de AOC-codering ® en/of de benchmark-service C. Partijen De abonnementhouder en de leverancier. D. Abonnement Dienst die door de leverancier worden geleverd aan de abonnementhouder waardoor de abonnementhouder het recht heeft op toegang tot AOC-codering en/of de benchmark-service, afhankelijk van het soort abonnement. E. Schriftelijk In deze algemene voorwaarden worden elektronisch dataverkeer en faxen gelijk gesteld aan schriftelijke stukken. Onder elektronisch dataverkeer wordt verstaan het berichtenverkeer per E-mail, Internet en EDI. F. Order De opdracht tot levering van het abonnement aan de afnemer. Betaling door de afnemer zonder een voorafgaande schriftelijke order wordt door leverancier als order beschouwd. De order leidt tot het abonnement. G. De gebruikersnaam en inlogcode Deze codes worden verstrekt door leverancier. De afnemer kan hiermee toegang verschaffen tot de dienst. H. Website Elektronische pagina opgesteld door leverancier.

Artikel 2: Toepasselijkheid 2.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen. 2.2 Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 3: Totstandkoming van een abonnement 3.1 Door betaling op de girale rekening van leverancier of de ontvangst van een schriftelijke order van de abonnementhouder komt de overeenkomst tot stand. 3.2 De overeenkomst wordt bevestigd door leverancier door gebruikersnaam en inlogcode schriftelijk op te geven aan abonnementhouder.

Artikel 4: Wijzigingen De leverancier is bevoegd om de website te wijzigen. Wijzigingen worden gemeld op de website. De wijzigingen zullen alleen worden uitgevoerd als de leverancier van mening is dat de wijziging bijdraagt tot verbetering van de website.

Artikel 5: Prijzen 5.1 De overeengekomen prijzen, luiden in Euro, inclusief omzetbelasting. 5.2 De prijzen voor een jaarabonnement worden gemeld door de leverancier op de website. 5.2 De leverancier mag jaarlijks de abonnementsprijzen aanpassen op basis van de CBS index. 5.3 Voor een abonnement, afgesloten in de 2e helft van het jaar, geldt de helft van de prijs.

Artikel 6: Levering 6.1 Voor de interpretatie van leveringscondities zijn van toepassing de laatste versie van de “Incoterms” uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel, op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. 6.2 Levering geschiedt D.D.P. op de overeengekomen plaats van levering, stipt op het overeengekomen tijdstip, of binnen de overeengekomen termijn. Als en zodra de leverancier overschrijding van de overeengekomen levertijd verwacht, zal hij de afnemer hierover schriftelijk informeren met een voorstel voor de te nemen maatregelen ter overbrugging. Het voorstaande laat onverlet het bepaalde in artikel 13 van deze voorwaarden. 6.3 leverancier is niet verantwoordelijk als de web-site niet bereikbaar is vanwege het niet functioneren van het internet.

Artikel 7: Facturering en betaling 7.1 De leverancier zal in het begin van het abonnementjaar een factuur indienen. Het oorspronkelijke ordernummer zal op de factuur te worden vermeld indien opgegeven door abonnementhouder. 7.2 Betaling van de factuur vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. 7.3 Betaling door de abonnementhouder houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.

Artikel 8: Kwaliteit 8.1 De leverancier staat er voor in dat de geleverde dienst via de website beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen, beschikt over de eigenschappen die zijn toegezegd, vrij zijn van gebreken, geschikt zijn voor het doel waarvoor dit bestemd is en voldoen aan de wettelijke vereisten en overige overheidsvoorschriften,waaronder mede verstaan Europese wet- en regelgeving, alsmede aan de hoogste eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen c.q. certificering, alle zoals deze gelden ten tijde van de levering. 8.2 De leverancier doet alles wat in zijn vermogen ligt om de website ter beschikking te stellen maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor storingen die veroorzaakt worden door de technische infrastructuur.

Artikel 9: Geheimhouding De leverancier staat er voor in dat hijzelf, maar ook zijn personeel en personeel van door hem ingeschakelde bedrijven, alle bedrijfsinformatie, afkomstig van de instelling die op enigerlei wijze te zijner kennis is gekomen of gebracht, geheimhoudt tegenover derden. De leverancier zal geen informatie over de door hem aan de instelling geleverde goederen verstrekken aan derden, behoudens schriftelijke toestemming van de instelling, of in geval van een wettelijke verplichting. De abonnementshouder van een benchmark-abonnement is op de hoogte van het feit dat de door hem ter beschikking gestelde bedrijfsgegevens vergeleken worden met en door andere abonnementhouders.

Artikel 10: Industriële en intellectuele eigendom 10.1 De leverancier staat er voor in dat het gebruik, daaronder begrepen doorverkoop, van de door hem geleverde diensten, geen inbreuk zal opleveren op octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of enige andere rechten van derden. 10.2 De leverancier vrijwaart de abonnementhouder voor aanspraken, die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in het vorige lid bedoelde rechten. 10.3 De abonnementhouder staat er voor in geen gegevens van de leverancier ter beschikking te stellen aan derden.

Artikel 11: Overdracht rechten en verplichtingen 11.1 Partijen zullen de rechten en de verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende partij. 11.2 De leverancier zal de uitvoering van zijn verplichtingen uit de overeenkomst noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de abonnementhouder. 11.3 De abonnementhouder heeft het recht aan de toestemming voorwaarden te verbinden. 11.4 Toestemming van de abonnementhouder, zoals hiervoor bedoeld, ontslaat de leverancier niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

Artikel 12: Aansprakelijkheid De leverancier is niet aansprakelijk voor schade die door de abonnementhouder wordt geleden op gebied van veiligheid. De informatie die door leverancier geleverd wordt kan nooit leiden tot gevaarlijke situaties.

Artikel 13: Opzegging abonnement 13.1 Abonnementhouder moet voor 1 november van het lopende jaar het abonnement opzeggen. Daarna wordt het contract stilzwijgend verlengd. 13.2 Indien één van de partijen één of enige van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, alsmede in geval van zijn faillissement of surseance van betaling en in geval van stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van één van de partijen, is hij van rechtswege in gebreke en heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij en/of betalingsverplichtingen op te schorten. 13.3 Indien de leverancier zich beroept op niet toerekenbare tekortkoming, heeft de abonnementhouder het recht de overeenkomst te beëindigen overeenkomstig de bepalingen van dit artikel. 13.4 De leverancier heeft het recht om het abonnement op te zeggen als de leverancier meent dat de abonnementhouder gegevens van de leverancier zodanig gebruikt dat dit in strijd is met het belang van leverancier. 13.5 De leverancier mag de dienst aan het eind van het lopende abonnementsjaar beeindigen.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen 14.1 Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 14.2 Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waar de instelling statutair gevestigd is; bij een combinatie van instellingen de bevoegde rechter in het arrondissement waar één (of meer) van de betrokken instellingen statutair gevestigd is (zijn).